لیفتراک کوماتسو دیزلی JX (40 الی 43 تن)
Model
Rated Capacity
Load Center
FD400
40,000kg
1,220mm
FD430
43,000kg
1,220mm